Prvý žilinský petangový klubPrvý žilinský petangový klub

Stanovy

Prvý žilinský petangový klub

Občianske združenie

Preambula

My, zakladatelia Prvého žilinského petangového klubu, sa zaväzujeme všetkými silami a schopnosťami šíriť ducha hry Petanque (ďalej len Petang) a založiť jeho tradíciu v našom regióne. Uzniesli sme sa preto na týchto Stanovách občianskeho združenia. Dodržiavanie ducha hry, fair play a Stanov občianskeho združenia požadujeme od všetkých jeho členov.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Názov združenia: Prvý žilinský petangový klub
 2. Združenie bude používať skratku: ŽilPeK
 3. ŽilPeK je občianske združenie založené v zmysle zákona č.83/1990 Zb., ktorého cieľom je združovanie a organizovanie všetkých záujemcov o hru petang, práca s mládežou, deťmi, telesne a mentálne postihnutými, podpora talentov v hre petang a ich športová príprava. ŽilPeK je právnická osoba neziskového charakteru, ktorej predmetom je vykonávanie činnosti v zmysle čl. II. týchto Stanov.
 4. Sídlo združenia: Gaštanová 3077/23 010 07 Žilina

Článok II.
Predmet činnosti združenia

Predmetom činnosti občianskeho združenia ŽilPeK je:

 1. Združovať záujemcov za účelom šírenia hry petang na všetkých úrovniach.
 2. Fyzický a duchovný rozvoj detí, mládeže, telesne a mentálne postihnutých prostredníctvom športových a sprievodných aktivít súvisiacich s petangom - aktívne využívanie voľného času.
 3. Umožňovať členom aj nečlenom združenia účasť na športových podujatiach, turnajoch, súťažiach, exhibíciách a sprievodných podujatiach hry petang na Slovensku aj v zahraničí.
 4. Organizovať športové podujatia, turnaje, súťaže, exhibície a sprievodné aktivity.
 5. Budovať ihriská, poskytovať podporu a tréningové podmienky pre hru petang.
 6. Organizovať prezentácie, školenia, reklamnú, sprostredkovateľskú, propagačnú a vydavateľskú činnosť súvisiacu so športovým využitím.
 7. Pre tieto ciele spolupracovať s celoslovenskými a celosvetovými športovými organizáciami.

Článok III.
Členstvo v združení

 1. Členom združenia sa môžu stať fyzické aj právnické osoby.
 2. Členstvo v združení vzniká prijatím písomnej žiadosti, jej schválením na Členskej schôdzi, zaplatením zápisného a členského príspevku.
 3. Práva členov:
  1. podieľať sa na činnosti združenia
  2. informovať sa o činnosti a hospodárení združenia
  3. zúčastňovať sa členskej schôdze združenia
  4. podávať návrhy, pripomienky a podnety
  5. navrhovať kandidátov na funkcionárov združenia
  6. zúčastňovať sa volieb funkcionárov združenia - voliť a byť volený
  7. hlasovať o uzneseniach orgánov, ktorých je členom
 4. Povinnosti členov:
  1. všestranne sa usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia
  2. platiť členské príspevky vo výške stanovenej členskou schôdzou
  3. dodržiavať tieto Stanovy, ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
  4. plniť rozhodnutia Členskej schôdze
 5. Členstvo v združení zaniká:
  1. vystúpením zo združenia
  2. vylúčením na základe rozhodnutia Členskej schôdze
  3. neplatením členských príspevkov
  4. úmrtím fyzickej, alebo zánikom právnickej osoby
  5. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
  6. zánikom združenia

Článok IV.
Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Členská schôdza
  2. Predseda združenia
  3. Rada združenia
 2. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.
  1. členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň 2/3 väčšina všetkých členov
  2. členská schôdza rozhoduje o uzneseniach nadpolovičnou väčšinou prítomných členov uznášaniaschopnej členskej schôdze
  3. každý člen združenia má jeden hlas
  4. v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda združenia
  5. členská schôdza volí tajnou voľbou:
   • predsedu združenia
   • členov Rady združenia
  6. členská schôdza uznesením schvaľuje:
   • výšku zápisného a členských príspevkov
   • rozpočet a plán činnosti združenia
   • zmenu Stanov združenia
   • použitie majetku združenia na iné účely ako je predmet jeho činnosti
   • vylúčenie člena združenia
   • zánik združenia
   • zlúčenie združenia s iným združením
   • spôsob likvidácie združenia
   • spôsob finančného a majetkového vyrovnania pri zániku združenia
   • likvidátora združenia
  7. členská schôdza sa schádza raz ročne, alebo ak o to požiada minimálne 1/3 členov združenia
 3. Predseda združenia:
  1. je štatutárnym orgánom združenia
  2. je výkonným orgánom združenia
  3. je zodpovedný za vedenie združenia
  4. zvoláva zasadnutie Rady združenia
  5. vo svojej činnosti je viazaný rozhodnutiami Členskej schôdze združenia
 4. Rada združenia:
  1. členmi Rady združenia ( ďalej len Rada) sú zakladajúci členovia združenia, predseda združenia a ďalší dvaja členovia zvolení členskou schôdzou združenia
  2. Radu zvoláva predseda združenia
  3. Rada je uznášaniaschopná ak sú prítomné aspoň 2/3 členov Rady
  4. Rada rozhoduje hlasovaním o návrhu uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov uznášaniaschopnej Rady. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda združenia
  5. Rada vypracováva rozpočet a je zodpovedná za hospodárenie a vedenie účtovníctva
  6. Rada je pri hospodárení s majetkom viazaná rozhodnutiami Členskej schôdze a je povinná podávať členskej schôdzi správu o hospodárení združenia
  7. Rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze
  8. Rada zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze

Článok V.
Hospodárenie združenia

 1. Príjmy združenia tvoria:
  1. zápisné a členské príspevky
  2. dary a sponzorské príspevky
  3. podiel na daňových príjmoch rozpočtov verejných financií v zmysle platných právnych predpisov
  4. tržby z činnosti združenia za úplatu v zmysle čl. II. Stanov
  5. dotácie a podpory z fondov a nadácií
  6. výnosy z majetku združenia
 2. Výdaje združenia tvoria:
  1. náklady združenia na činnosť v zmysle čl. II. Stanov
  2. náklady na zabezpečenie majetku združenia
  3. náklady na účtovné a administratívne činnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov
 3. Rozpočet združenia:
  1. orgány a členovia združenia musia nakladať s finančnými prostriedkami len podľa týchto Stanov a v súlade so schváleným rozpočtom združenia
  2. rozpočet združenia schvaľuje Členská schôdza

Článok VI.
Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Združenie vzniká ustanovujúcou schôdzou zakladajúcich členov združenia.
 2. Do prvej Členskej schôdze má kompetencie predsedu združenia Splnomocnenec oprávnený konať v mene prípravného výboru. Tento koná aj vo veci registrácie združenia na MV SR.
 3. Združenie možno zrušiť rozhodnutím Členskej schôdze, alebo zrušením Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Žilina 1.3.2009

záložka